Olga  Koshkina

Olga  Koshkina

vrouw.png

2010 MSc (Chemistry) University of Mainz, Germany
2014 PhD (Polymer Chemistry) Technical University of Berlin and Fraunhofer ICT-IMM, Germany